email: sklep@rustyka.pl (odpowiadamy w ciągu 24 godzin)

509 940 655 pn-pt 10:00-16:00

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego rustyka.pl
 
SPIS TREŚCI
 
1. Postanowienia Ogólne
2. Usługi elektroniczne dostępne w sklepie internetowym
3. Zawieranie umowy sprzedaży
4. Sposoby płatności, terminy płatności
5. Sposoby dostawy produktów, koszty i czas dostawy
6. Reklamacje
7. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Postanowienia końcowe
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.rustyka.pl prowadzony jest przez Przemysław Lijewski  prowadzącego działalność gospodarczą pod  firmą RUSTYKA Przemysław Lijewski  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz, NIP 6181473299, REGON 300698043, adres skrzynki internetowej poczty elektronicznej sklep@rustyka.pl
§2
Poniższy regulamin obowiązuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
§3
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
§4
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
DZIEŃ ROBOCZY - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
FORMULARZ REJESTRACJI - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz służący do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklep
KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
KONTO - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego
NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
PRODUKT - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.artfirany.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Sprzedawca Rustyka Przemysław Lijewski , adres: ul. Wrocławska 305/42,  62-800 Kalisz, działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji  działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisz pod  numerem 32752/2007., posiadająca  NIP 618-147-32-99, REGON: 300698043
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona za pomocą drogi elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej.
USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 
II. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
§1
W sklepie internetowym dostępne są usługi: konto, formularz, newsletter
§2
Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzednim uzupełnieniu Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę, wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz kliknięciu przycisku zarejestruj mnie oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający utworzenie konta przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
§3
Usługa Elektroniczna Konto zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl, bądź pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
§4
Formularz Zamówienia - korzystania z formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu przez Klienta do koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kroków:
1. Wypełnienie formularza zamówienia
2. Zaakceptowanie Regulaminu
3. Kliknięciu na Stronie Sklepu Internetowego pola „potwierdzam zakup”
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Telefon
4. Adres e-mail
5. Ulica i numer domu
6. Kod pocztowy
7. Miasto
8. Kraj
W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
§5
1. Newsletter - korzystanie z newslettera następuje po wpisaniu w zakładce „newsletter” adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku koperty
2. Usługa Newsletter świadczona jest w sposób nieodpłatny przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo, w każdej chwili bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie określonego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl , bądź pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
§6
Wymagania techniczne które są niezbędne do korzystania z systemem który posługuje się Usługodawca:
1. Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu
2. Dostęp do poczty elektronicznej
3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Opera w wersji 12 i wyższej, Google Chrome w wersji 24 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej
4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługę Javascript
§7
1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając przede wszystkim na uwadze poszanowanie praw autorskich, własności intelektualnej i dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.
2. Usługobiorca ma obowiązek wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
§8
Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostały reklamacji związanych z działaniem Sklepu Internetowego:
1. Usługobiorca może składać pisemnie na adres ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
2. Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
3. Usługobiorca powinien opisać swoją reklamację w szczególności: rodzaju i daty nieprawidłowości, żądania reklamacyjnego, oraz danych kontaktowych składającego reklamacje.
4. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 
III. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY
§1
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§2
Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień zgodnie z § 4 Regulaminu
§3
Cena widoczna w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i zawiera należne podatki.
§4
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie bez zbędnej zwłoki oraz przyjmuje zamówienie do realizacji.
§5
Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przekazania go do realizacji następuje przy pomocy przesłania stosownego potwierdzenia przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
Potwierdzenie będzie zawierać oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
§6
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
§7
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
IV. SPOSOBY PŁATNOŚĆ, TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
§1
Sprzedawca udostępnia poniższe metody płatności:
1. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Bank Credit Agricole. Numer rachunku:  56 1940 1076 3038 5889 0000 0000
2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
§2
Termin płatności:
1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży.
2. W przypadku wyboru płatności za pobranie przy odbiorze przesyłki, Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
V. SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTÓW, KOSZTY I CZAS DOSTAWY
§1
Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
§2
Dostawa produktu jest odpłatna. Koszt dostawy produktu są wskazana Klientowi na Stronie Sklepu Internetowego na podstronie „Koszty dostawy” oraz w procesie składania Zamówienia, także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży przez Klienta.
§3
Odbiór osobisty jest bezpłatny
§4
Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów dostawy lub odbioru Produktu:
1. Przesyłka kurierska, przesyłka za pobraniem kurierska
2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ul.Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
3. Termin dostawy Produktu wynosi 14 -21 dni kalendarzowych.
 
VI. REKLAMACJA PRODUKTU
§1
Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (tj art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)
§2
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
§3
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
1. Pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl
§3
Klient powinien podać w opisie reklamowanego Produktu:
1. Informacje dotyczące reklamacji, przede wszystkim rodzaj i datę wystąpienia wady
2. Żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży, bądź oświadczenia o obniżeniu ceny, bądź odstąpienia od Umowy Sprzedaży
3. Danych kontaktowych składającego reklamacje
Wymogi podane powyżej mają jedynie formę sugestii, pozwolą przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez wyżej wymienionych danych
§4
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Brak ustosunkowania się w terminie 14 dni kalendarzowych skutkuje uznaniem reklamacji przez Sprzedającego
§5
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz.
Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
§6
Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w PKT. VI §5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w PKT. VI §54 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 
VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
§1
Szczegółowe informacje dotyczącego pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczącego Klienta będącego konsumentem dostępne są w siedzibach oraz stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych których cele statutowe dotyczą ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. http://www.uokik.gov.pl/
3. sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
§2
Klient będący konsumentem posiada przykładowe możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń
1. Klient uprawniony jest do otrzymania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygania sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, których cele statutowe dotyczą ochrony konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem emailporady@dlakonsumentow.pl.
2. Klient pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr ma dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja dotycząca procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§1
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dniowym odstąpić od niej bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy oświadczenie przed jego upływem.
Oświadczenie może zostać wyrażone:
1. Pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl
§2
Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe
§3
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
§4
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§5
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz
§6
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
10. O prenumeratę;
11. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§7
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym dodatkowymi opłatami.
§8
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
§9
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są w języku Polskim
§2
Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn przede wszystkim: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
§3
W przypadku gdy zmiana Regulaminu dotyczy zawartych na podstawie tego Regulaminu umów ciągłych (np. Świadczenie Usług Elektronicznej - Konto), zmiana Regulaminu wiąże Usługobiorcę jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu wprowadzała jakichkolwiek nowe opłaty lub podwyższała obecne Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
§4
W przypadku gdy zmiana Regulaminu dotyczy zawartych na podstawie tego Regulaminu umów o charakterze innym niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiana ta w żaden sposób nie narusza praw nabytych przez Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
1. Kodeks cywilny;
2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
3. przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz
4. inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

Załączniki :
- załącznik nr. 1
- załacznik nr. 2