email: sklep@rustyka.pl (odpowiadamy w ciągu 24 godzin)

509 940 655 pn-pt 10:00-16:00

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego rustyka.pl

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Postanowienia Ogólne

 2. Usługi elektroniczne dostępne w sklepie internetowym

 3. Zawieranie umowy sprzedaży

 4. Sposoby płatności, terminy płatności

 5. Sposoby dostawy produktów, koszty i czas dostawy

 6. Reklamacje

 7. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 8. Prawo odstąpienia od umowy

 9. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.rustyka.pl prowadzony jest przez Przemysław Lijewski  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RUSTYKA Przemysław Lijewski  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz, NIP 6181473299, REGON 300698043, adres skrzynki internetowej poczty elektronicznej sklep@rustyka.pl

§2

Poniższy regulamin obowiązuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

§3

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§4

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

DZIEŃ ROBOCZY - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

FORMULARZ REJESTRACJI - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz służący do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklep

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

KONTO - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego

NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści

PRODUKT - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.artfirany.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Sprzedawca Rustyka Przemysław Lijewski , adres: ul. Wrocławska 305/42,  62-800 Kalisz, działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji  działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisz pod  numerem 32752/2007., posiadająca  NIP 618-147-32-99, REGON: 300698043

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona za pomocą drogi elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

§1

W sklepie internetowym dostępne są usługi: konto, formularz, newsletter

§2

Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzednim uzupełnieniu Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę, wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz kliknięciu przycisku zarejestruj mnie oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający utworzenie konta przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

§3

Usługa Elektroniczna Konto zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl, bądź pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz

§4

Formularz Zamówienia - korzystania z formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu przez Klienta do koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kroków:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia

 2. Zaakceptowanie Regulaminu

 3. Kliknięciu na Stronie Sklepu Internetowego pola „potwierdzam zakup”

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

 1. Imię

 2. Nazwisko

 3. Telefon

 4. Adres e-mail

 5. Ulica i numer domu

 6. Kod pocztowy

 7. Miasto

 8. Kraj

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

§5

 1. Newsletter - korzystanie z newslettera następuje po wpisaniu w zakładce „newsletter” adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku koperty

 2. Usługa Newsletter świadczona jest w sposób nieodpłatny przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo, w każdej chwili bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie określonego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rustyka.pl , bądź pisemnie na adres: ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz

§6

Wymagania techniczne które są niezbędne do korzystania z systemem który posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu

 2. Dostęp do poczty elektronicznej

 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Opera w wersji 12 i wyższej, Google Chrome w wersji 24 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługę Javascript

§7

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając przede wszystkim na uwadze poszanowanie praw autorskich, własności intelektualnej i dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.

 2. Usługobiorca ma obowiązek wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§8

Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostały reklamacji związanych z działaniem Sklepu Internetowego:

 1. Usługobiorca może składać pisemnie na adres ul. Wrocławska 305/42, 62-800 Kalisz

 2. Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
 3. Usługobiorca powinien opisać swoją reklamację w szczególności: rodzaju i daty nieprawidłowości, żądania reklamacyjnego, oraz danych kontaktowych składającego reklamacje.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

III. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

§1

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2

Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień zgodnie z § 4 Regulaminu

§3

Cena widoczna w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i zawiera należne podatki.

§4

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie bez zbędnej zwłoki oraz przyjmuje zamówienie do realizacji.

§5

Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przekazania go do realizacji następuje przy pomocy przesłania stosownego potwierdzenia przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Potwierdzenie będzie zawierać oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§7

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

IV. SPOSOBY PŁATNOŚĆ, TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

§1

Sprzedawca udostępnia poniższe metody płatności:

 1. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Bank Credit Agricole. Numer rachunku:  56 1940 1076 3038 5889 0000 0000 

 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

§2

Termin płatności:

 1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży.

 2. W przypadku wyboru płatności za pobranie przy odbiorze przesyłki, Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

V. SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTÓW, KOSZTY I CZAS DOSTAWY

§1

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§2

Dostawa produktu jest odpłatna. Koszt dostawy produktu są wskazana Klientowi na Stronie Sklepu Internetowego na podstronie „Koszty dostawy” oraz w procesie składania Zamówienia, także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży przez Klienta.

§3

Odbiór osobisty jest bezpłatny

§4

Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów dostawy lub odbioru Produktu:

  Ostatnio oglądane

  Ostatnio oglądane